map

Kontakt Schweiz:

Association Song Taaba:
Martin Engel
Hebelstrasse 108
CH-4056 Basel
kontakt@martinengel.ch
Tel. +41 79 697 85 03

Projekt Kaam Maa Lilo:
Dr. Lilo Roost Vischer
Peter Ochs-Str. 43
CH-4059 Basel
info@roostvischer.ch
www.roostvischer.ch
Tel. +41 79 212 43 68

Juni 2020:

Nothilfe für Ouagadougou

Die Corona-Krise bringt das Fass jetzt zum Überlaufen

 

image00016

Kontakt Schweiz:

Association Song Taaba:
Martin Engel
Hebelstrasse 108
CH-4056 Basel
kontakt@martinengel.ch
Tel. +41 79 697 85 03

Projekt Kaam Maa Lilo:
Dr. Lilo Roost Vischer
Peter Ochs-Str. 43
CH-4059 Basel
info@roostvischer.ch
www.roostvischer.ch
Tel. +41 79 212 43 68